Enquêtes

Enquête november 2023

Een nieuwe maand, betekent ook een nieuwe enquête. Deze keer gaan we dieper in op de stemplicht voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Vind je het schrappen van de opkomstplicht een goede zaak? ben jij bereid om je stem uit te brengen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Meer info en de enquête zelf vind je op de knop hieronder.


Enquête oktober 2023


Deze maand hebben we het in onze nieuwste enquête over het onderwerp: wonen in eigen streek, een alternatief voor de bouw van sociale woningen?

voor meer informatie over onze nieuwste enquête en voor deze in te vullen klik op de knop hieronder.Enquête september 2023:Zoals langzaam traditie wordt, leggen we ook deze maand weer een vraag aan de inwoners van Tremelo en Baal voor. Een tip van de sluier werd al opgelicht op de Avondjaarmarkt in Tremelo op vrijdagavond 25 augustus. Ondanks het druilerige weer konden onze enquêteurs toch weer heel wat inwoners van onze gemeente bevragen. Wat sfeerbeelden kun je vinden op onze Instagram-pagina.


Met deze enquête willen we peilen naar de algemene tevreden van de inwoners van Tremelo en Baal naar het gevoerde beleid. Niet specifiek over één welbepaald thema of problematiek. Hiernaast geven we ook de mogelijkheid om zelf aan te geven waarom de gekozen score gegeven wordt in een vrij commentaarveld. Met de resultaten komen we dan begin oktober.


om deel te nemen klik op de knop hieronder! 

Enquête augustus 2023:


Het vertrouwen in de politiek(ers) verdampt met de jaren.

Een gevolg van de klimaatopwarming of ligt de oorzaak elders?


1. De stabiliteit in het beleid is zoek.


Was het vroeger dan beter? Misschien. Feit is dat coalities langer standhielden en dat, ook al was het water op persoonlijk vlak soms diep, het algemeen belang niet alleen gedragen werd door de meerderheid, maar vaak ook met steun van de oppositie. Waarom vraagt u zich af? De verklaring ligt misschien bij het engagement van de mandatarissen.


2. Een politiek mandaat aanvaarden betekent tijd vrijmaken.


De wedde van een schepen (en de OCMW-voorzitter) van onze gemeente bedraagt € 44.192,53, dat van de burgemeester € 73.654,22 – telkens bruto per jaar.*. Dat lijkt veel, is het ook, maar er komen heel wat verantwoordelijkheden aan te pas. Wat wordt van hen verwacht als ze het mandaat aanvaarden? *bron: www.vlaanderen.be / lokaal bestuur.


Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor:


· De voorbereiding van de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad (beleidsvoorbereiding)


· De uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad (beleidsuitvoering)


· De uitoefening van de bevoegdheden die de gemeenteraad of andere wettelijke en decretale bepalingen hem toevertrouwen (de gedelegeerde bevoegdheden)


· De uitoefening van specifiek toegewezen bevoegdheden.


Belangrijke bemerking:

“Het college van burgemeester en schepenen kan bij reglement de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan de algemeen directeur. De algemeen directeur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan andere gemeentepersoneelsleden”.


In de parktijk komt het erop neer dat de gemeente bestuurd wordt door de (gemeente-)administratie, die voor voor haar handelingen de goedkeuring vraagt van de gemeenteraad. Dit betekent dat de mandatarissen geacht worden zich terdege in te werken in de materie waarvoor zij bevoegd zijn. Alleen zo kunnen zij de administratie waar nodig bijsturen en de burger hierover op een begrijpelijke manier informeren. Of dat vandaag gebeurt laten we aan uw oordeel over.


3. De afstand tussen burger en politiek(er) is te groot.


Nog even terug naar een – niet zo ver - verleden. Dat burgemeester en schepenen zich graag tonen op feestelijkheden is alom bekend maar misschien herinnert u zich de zogenaamde ‘zitdagen’ nog. Om het contact met de inwoners laagdrempelig te houden stelden de mandatarissen ( schepenen, OCMW voorzitter en burgemeester) zich op bepaalde vastgestelde termijnen ( bv 1 x per week een halve dag of avond) ter beschikking voor een gesprek. Men kon dan even op het gemeentehuis langslopen en een vraag/verzoek aan de desbetreffende ambtenaar voorleggen.


Door deze frekwentie te respecteren werden de contactmogelijkheden netjes gespreid en was een afspraak maken niet altijd nodig.


Om de enquête van augustus in te vullen:


Wil je nog steeds je mening kwijt over de voorjaarsenquête?

Dat kan hier. De resultaten in het artikel hieronder worden nog regelmatig bijgewerkt!Resultaten voorjaarsenquête lentemarkt Tremelo & avondmarkt BaalAls aanzet tot burgerbevraging was TremeloBaal.nU aanwezig op de Lentemarkt in Tremelo en de Avondmarkt in Baal. Voor beide gelegenheden werden dezelfde vragen gesteld aan de bezoekers door een team van enthousiaste medewerkers.


In totaal werden 208 enquêtes ingevuld voor de twee evenementen samen, wat wil zeggen dat er een foutmarge is van een kleine 7%: voor de rekenwonders onder ons, we gingen uit van een populatie van 12000 personen (aantal kiezers in 2018) bij een gewenst betrouwbaarheidsniveau van 95%.

1. FietszoneDe eerste vraag ging over een heikel thema in de Tremelose politiek, nl. de nieuw-ingerichte fietszones, en peilden we dus naar het draagvlak hiervoor.
Ondanks dat slechts een kleine 5% van de gemeentelijke wegen in een fietszone gelegen is, woonden toch 30% van de ondervraagden in een dergelijke fietszone. Van de respondenten die niet in een fietszone wonen, geeft 16% aan dat ze dit toch graag gewild hadden in hun straat.


Van de 30% respondenten die wel in een fietszone wonen, wilden we graag weten of zij hierover geraadpleegd werden en wanneer dit niet het geval zou zijn geweest of zij dit gewenst hadden.


We stelden vast dat slechts een goede 6% aangaf hierover geraadpleegd te zijn. Van de overige 94% gaven 4 op 5 respondenten aan dat dit eigenlijk wel gewenst was geweest:

2. Trajectcontroles


Wanneer we verder doorvroegen binnen het thema verkeersveiligheid, met name over de nieuw ingerichte trajectcontroles in onze gemeente, wensten we niet te weten of respondenten voor of tegen trajectcontroles zijn, maar wel of men van mening is dat deze onze gemeente veiliger maken.


We stellen vast dat 28% die mening is toegedaan.


3. Straatverlichting


Verder gaande op het thema veiligheid vroegen we naar de wenselijkheid van het laten branden van de straatverlichting zoals dit tot voor kort van toepassing was. We noteerden een resultaat welk dit van de trajectcontroles weerspiegelt, nl. 72% wenst dat de straatverlichting ’s nachts brandt zoals vroeger.
4. Sporthal


Vervolgens wensten we de mening van de burger te weten m.b.t. de te realiseren sporthal in onze gemeente.


We vroegen of onze gemeente nood heeft aan een sporthal, en indien ja, waar deze dan moest komen (op Kalvenne, of in de Parkzone Baal naast het OCMW).44% van de ondervraagden gaf aan dat onze gemeente geen nood heeft aan een sporthal. Van de ondervraagden die wel een sporthal wensen in onze gemeente, gaf een kleine meerderheid aan een voorkeur te hebben voor de locatie Kalvenne (30% tegen 21% met 5% respondenten voor wie het uiteindelijk niet uitmaakt).


5. Burgerparticipatie
Ten slotte peilden we naar een draagvlak voor een beweging zoals TremeloBaal.nU die inzet op burgerparticipatie en vroegen we dus aan de respondenten of ze vinden dat de gemeente vaker de mening van de burger moet vragen.
De visie van TremeloBaal.nU wordt bevestigd: 92% vindt dat de gemeente de burger vaker moet betrekken bij het beleid.